Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

články

Nezodpovedný rozpočet

(dňa 9.12.2022 v sekcii články)
December je nielen časom obdarovávania blízkych darčekmi z vlastných peňazí, ale i časom, keď politici oživujú ilúziu rozdávania darčekov z cudzích peňaženiek. Aj Igor Matovič sľubuje štedrú „pomoc ľuďom“ z peňazí, ktoré nemá, na úkor tvorcov ekonomických hodnôt a daňovníkov. Ani Igor Matovič však nie je Mikuláš rozdávajúci darčeky. Jeho neúsporný, výdavkovo expanzívny a proinflačný rozpočet s veľkými sekerami prehĺbi podstatu problémov verejných financií, rozsah a vplyv štátu a dlhodobo poškodí ľudí. Je nezodpovedný. Potrebujeme opak – viac fiškálnej, politickej a najmä osobnej zodpovednosti.
čítať ďalej...

Neregulujte ceny

(dňa 28.2.2022 v sekcii články)
Nedeformované ceny sú s individuálnym vlastníctvom a konkurenciou nutným predpokladom racionálnych ekonomických rozhodnutí a vzájomne prospešnej ekonomickej spolupráce ľudí, tým aj efektívneho fungovania ekonomiky a ich prosperity.Cenové regulácie sú vždy škodlivé, pričom v boji proti inflácii maskujú infláciu (prejav problému), ale neriešia jej príčiny (podstatu problému). Jednou z ekonomických lekcií februára 1948, iných historických skúseností a ekonomického myslenia pre súčasnosť je neregulovať nijaké ceny a nechať ich na dohody medzi ľuďmi.
čítať ďalej...

Omamná ilúzia

(dňa 1.2.2022 v sekcii články)
Primárne a systémové príčiny finančných problémov ako verejné dlhy a inflácia sú centrálne riadené menové systémy, nadmerné a deficitne financované verejné výdavky a osobitne peňažno-dlhový vzťah centrálnych bankárov a politikov, ktorí monetárne a dlhovo živia rast rozsahu a vplyvu štátu a ilúziu z centra vytváraného bohatstva a udržateľného finančného života na úkor budúcnosti. Ich podobu vidíme počas pandémie čoraz intenzívnejšie v kombinácii expanzívnej menovej politiky roztáčajúcej masívny prílev lacných peňazí a expanzívnej výdavkovej politiky vlád s fiškálnymi stimulmi. Je preto dôležité na začiatku prijať inflačno-dlhové a iné brzdy. Pre dlhodobé riešenie týchto problémov je potrebné zamerať sa na systémové príčiny.
čítať ďalej...

Neotvárajte dvere socializmu

(dňa 8.11.2021 v sekcii články)
Mnohí stále podliehajú omylu, že socializmus je dobrá myšlienka, ktorá bola len chybne zrealizovaná. Lenže zlyhanie socializmu v každej krajine bolo a je dôsledkom realizovania jeho inštitucionálnych charakteristík v spoločnosti. Aj dnes je preto dôležité vnímať chybnú podstatu myšlienky socializmu a škodlivé dôsledky jeho prvkov v súčasnosti a zároveň brániť a kultivovať slobodu (aj slova) a iné hodnoty trhového kapitalizmu s univerzálnymi pravidlami. Odkazom Novembra je aj to, aby sme neboli ako „uvarené žaby“ a aby sme sa zasadzovali proti návrhom, ktoré privierajú dvere slobody a otvárajú dvere socializmu.
čítať ďalej...

Populistická hra s bývaním

(dňa 30.9.2021 v sekcii články)
Namiesto posilnenia centrálneho štátu, vplyvu politikov a regulácie by riešeniu problémov prispela deregulácia, konkurencia a decentralizácia v podmienkach garantovaných a vymáhateľných vlastníckych práv, dohôd a panstva práva. Znamenalo by to napríklad odbúravať bariéry, ktoré súvisia s výstavbou bytov. Takýto prístup by na rozdiel od aktuálneho návrhu nebol populistickou hrou politikov s bývaním.
čítať ďalej...

Smerovanie európskej integrácie považujem za slepú uličku s priepasťou

(dňa 10.8.2021 v sekcii články)
Je najvyšší čas zastaviť a presmerovať trend v EÚ, kde čoraz viac dominujú centralizované rozhodnutia, regulácie podnikania a životov ľudí a prerozdeľovacie pasce. Pre slobodu a prosperitu je dôležité zasadzovať sa nielen proti rastúcemu vplyvu domácich politikov a technokratov, ale aj európskych. Znamená to tiež brániť prijatiu ďalších návrhov typu klimatického balíka či európskej minimálnej mzdy a minimálnej sadzby dane z príjmu firiem. Účinnou odpoveďou na centralizáciu EÚ nie je nacionalizmus a iný kolektivizmus v národných štátoch, ale alternatíva, ktorá stojí na princípoch slobodnej spoločnosti.
čítať ďalej...

Liberálno-konzervatívne dedičstvo

(dňa 5.7.2021 v sekcii články)
Deklarácia nezávislosti bola prijatá v roku 1776, keď vyšlo aj Smithovo Bohatstvo národov. Myšlienky Jeffersonovej deklarácie, Adama Smitha, či Davida Humea a Edmunda Burkea sú dôležité aj dnes. Požili ideové základy úspešnej civilizácie, v ktorej žijeme. Dnes ich však opäť podkopávajú a vytláčajú kolektivistické prístupy.Za účinnú odpoveď na rastúci kolektivizmus považujem zdôrazňovanie dôležitosti osobnej slobody, trhového kapitalizmu a zároveň osobnej zodpovednosti, univerzálnych hodnôt a pravidiel, teda aj spojenectvo klasického liberalizmu a konzervativizmu, opreté o politickú ekonómiu a filozofiu slobody. Odvolávať sa môžeme na novších predstaviteľov ako Frank Meyer, Friedrich Hayek a Michael Novak. Základom však je dedičstvo myšlienok Humea, Burkea, Smitha a Deklarácie nezávislosti z 18. storočia, ktoré otvorili dvere neskoršej slobode a prosperite.
čítať ďalej...

Zastavte rast daní a štátu

(dňa 24.5.2021 v sekcii články)
Po vyše roku pandémie a vládnych obmedzení predstavil Igor Matovič návrh daňovej reformy a pomoci rodinám. Ten by zvýšil daňové zaťaženie, mentalitu nárokovateľnosti a obmedzil podnikanie, prosperitu a slobodu ľudí. Ak chce vláda pomôcť ľuďom, tak by sa mala stiahnuť a nechať im viac slobody so zodpovednosťou. Vyžaduje si to zastaviť rast a znižovať daňové bremeno, verejné výdavky a intervencie štátu, teda aj daňovú reformu a výdavkové reformy s cieľom prenesenia finančnej zodpovednosti zo štátu na ľudí. Pre slobodu a prosperitu potrebujeme, aby právomoci politikov a technokratov boli obmedzené. Za dôležité preto považujem nezmäkčiť dlhovú brzdu a prijať striktné výdavkové limity a daňovú brzdu v podobe podmienenia zvýšenia daní či odvodov súhlasom ústavnej väčšiny parlamentu, zastropovania daňovo-odvodovej záťaže a v lepšom prípade aj pravidla jej znižovania.
čítať ďalej...

Ukončite politiku zákazov a príkazov

(dňa 29.3.2021 v sekcii články)
Po roku boja vlády s ochorením covid-19 sa kumulujú nielen jej manažérske zlyhania ako pri očkovaní, ale aj reštrikčné opatrenia, ktorými odkrajuje čoraz viac z našich slobôd. Chrlí zákazy a príkazy, ktoré spôsobujú nezamýšľané negatívne dôsledky. Je preto najvyšší čas ukončiť takúto neúčinnú a škodlivú politiku zákazov a príkazov. Predpokladá to nepredlžovať dočasný núdzový stav a spolu s dodržiavaním základných hygienických pravidiel a masívnejším očkovaním otvárať ekonomiku a postupne rušiť aj ostatné reštrikcie. Znamená to tiež namiesto centrálnych a plošných prístupov adresnejšie, decentralizované a súkromné riešenia a namiesto politiky zákazov osobnú zodpovednosť.
čítať ďalej...

Nepokazme si to

(dňa 1.3.2021 v sekcii články)
V čase, keď sme si pripomenuli výročie „Víťazného februára“, sme svedkami rozširovania zmutovaných foriem socializmu. Tie sa opierajú o silnejúcu nedôveru k princípom a inštitúciám kapitalizmu a sú dlhododo nebezpečné pre našu slobodu a prosperitu.Aj s rešpektom k historickým faktom sa preto držme hodnotových a inštitucionálnych základov dnešných kapitalistických spoločností, ktoré sú zdrojom našej prosperity a slobody. „Nepokazme si to“, že žijeme zatiaľ v najlepších historických časoch, hoci dočasne prerušených koronakrízou.
čítať ďalej...

Na obranu civilizácie

(dňa 18.1.2021 v sekcii články)
Inštitúcie trhového kapitalizmu a pravidlá slobodnej spoločnosti vďaka ktorým žijeme v bezprecedentne úspešnej civilizácii sú aj dnes nepochopené, spochybňované a podkopávané. Brániť ich môžeme argumentmi, ktoré sa opierajú o myšlienky Friedricha Hayeka. V novej knihe Petra Boettkeho F. A. Hayek – mysliteľ pre každé storočie sú aj odpovede Hayeka na to, aké sú inštitucionálne podmienky fungovania civilizácie a aké podnety spôsobujú rôzne inštitucionálne usporiadania ľuďom v procesoch objavovania a učenia sa.
čítať ďalej...

Stop vírusu dlhu a etatizmu

(dňa 26.11.2020 v sekcii články)
Vlada otvára dvere dlhovej nákaze a čo je podstatné, väčšiemu rozpínaniu štátu. Zastavte! – volajme v čase výročia Novembra aj inokedy. Odkaz Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana a Jamesa Buchanana, že tvorcovia politiky musia byť obmedzovaní limitmi a pravidlami, je aj u nás opäť aktuálnejší. Na zastavenie bujnejúceho rozsahu a vplyvu štátu a právomocí politikov a technokratov preto potrebujeme nezmäkčenú dlhovú brzdu, výdavkové limity, ale i daňovú brzdu či limity regulácií a inflačnej politiky. Dlhodobo nebezpečnejší ako vírus Covid-19 a dlhu je vírus etatizmu. Najdôležitejšie je preto v duchu odkazu Novembra 89 viac slobody, zodpovednosti, konkurencie a to aby sme ako „uvarené žaby“ neakceptovali za normu posilňovanie koncentrácie moci v rukách „vyvolených“ a naopak, aby sme aktívne bránili vzácnu slobodu.
čítať ďalej...

Čas na reštart ekonomiky k prosperite

(dňa 5.10.2020 v sekcii články)
Namiesto celoplošného núdzového stavu je najvyšší čas napríklad na systémový reštart ekonomiky k dlhodobej prosperite, potrebnej aj na boj s aktuálnym vírusom. Reštart ekonomiky a cesta k dlhodobej prosperite si namiesto prerozdeľovania vytvorených zdrojov vyžadujú uvoľnenie priestoru na ich tvorbu: umožniť podmienky vyššej ekonomickej a celkovej slobody s univerzálnymi a vymáhateľnými pravidlami, ktoré ich garantujú a týkajú sa najmä vlastníckeho práva, zmlúv a iných dohôd. Vláda by sa tak mala zamerať nielen na právny štát, ale aj na menej štátu, daní a regulácií a viac konkurencie. Znamená to znižovať celkové daňové bremeno ľudí, rozsah štátu a jeho intervencie.
čítať ďalej...

Štát rozhoduje o dvoch tretinách zárobkov

(dňa 10.9.2020 v sekcii články)
Veľké a rastúce daňové bremeno prehlbuje závislosť ľudí od štátu, obmedzuje ich slobodu, tvorbu ekonomických hodnôt, zamestnávanie a životnú úroveň. Cesta z krízy k dlhodobej prosperite si naopak vyžaduje viac ekonomickej slobody, vrátane znižovania daňovej záťaže ľudí, rozsahu a intervencií štátu. Prispieť k tomu môže tlak verejnosti a médií na politikov, opierajúci sa práve o informácie o daňovom bremene.
čítať ďalej...

Sociálny štát - na úkor budúcnosti

(dňa 27.7.2020 v sekcii články)
Politici roztočili kolotoč „finančných injekcií“. Prerozdeľovacie politiky budú čoraz viac podkopávať prosperitu a slobodu, pričom sociálny štát bude smerovať k finančnému kolapsu. Výzvou sú reformy a znižovanie rozsahu a vplyvu štátu s cieľom vyviazania sa ľudí z jeho sietí, aby boli čo najviac nezávislí od štátu a jeho rozhodnutí a zodpovední za svoje životné podmienky. Predpokladom toho je, že ľudia si budú uvedomovať podstatu problému sociálneho štátu a budú ho vnímať ako leviatana, ktorý požiera ich finančnú budúcnosť, nie ako Mikuláša so zázračným vrecom darčekov.
čítať ďalej...

Demaskujme socializmus

(dňa 27.5.2020 v sekcii články)
Socialistický experiment u nás priniesol deštrukčné dôsledky, z ktorých viaceré znášame dodnes. Je tiež príkladom systémovo represívnej, antihumánnej, ekonomicky a morálne zlyhávajúcej a proticivilizačnej podstaty socializmu. Poučiť sa z neho znamená odmietať podobné spoločenské experimenty, ako aj akékoľvek jeho čiastkové formy a podoby, vrátane tých dnešných pod rúškom koronakrízy.
čítať ďalej...

Civilizačné výzvy pod rúškom koronovírusu

(dňa 20.4.2020 v sekcii články)
Rizikom koronakrízy je dlhodobý nárast štátu s väčšími obmedzeniami slobôd. Dnes sa napríklad opiera o vyvolávanie strachu. Obrannou civilizačnou výzvou politikom preto je, aby pod rúškom koronovírusu nepodpílili civilizačný konár, na ktorom sedíme a rozkvitáme. Aktuálna kríza odkrýva životnú nutnosť a ohrozenie základov civilizovanej spoločnosti. A kultivačnou civilizačnou výzvou je umožniť a posilniť fungovanie úspešnej civilizácie. Popri masívnejšom testovaní a iných krátkodobých adresných opatreniach si to vyžaduje čím skôr „zapnúť“ ekonomiku a rušiť ostatné aktuálne reštrikcie slobody pri dodržaní hygienických pravidiel a umožniť dlhodobo väčšiu ekonomickú slobodu. Začnime znížením regulačného a finančného zaťaženia podnikania a zamestnávania.


čítať ďalej...

Február a ekonomická sloboda

(dňa 10.3.2020 v sekcii články)
Ekonomickým odkazom februára 1948 pre novú vládu je nepodkopávať, ale podporovať ekonomickú slobodu s panstvom práva. Na začiatok to znamená nepokračovať v tradícii vlád so SMERom a odbúravať ich nesystémové opatrenia: nezaviesť dotované nájomné bývanie a prenájmy áut, štátny fond na podporu investigatívnej žurnalistiky, „autobusy zadarmo“, či progresívnu majetkovú daň a zrušiť napríklad strop dôchodkového veku, 13. dôchodok (ak ho podpíše prezidentka), naviazanie minimálnej mzdy na 60 % priemernej mzdy, „vlaky a obedy zadarmo“, rôzne poukazy a pribúdajúce podnikateľské dane a odvody.
čítať ďalej...

Dedičstvo klasického liberalizmu

(dňa 11.2.2020 v sekcii články)
Pre budúcnosť našej slobody, prosperity a bezpečnosti je nevyhnutné na každej úrovni vytláčať kolektivizmus a namiesto neho oživiť a prakticky napĺňať úspešnú tradíciu individualizmu, dobrovoľnej spolupráce a iných hodnôt klasického liberalizmu. Impulzom na to môže byť aj brexit.
čítať ďalej...

Colombova manželka a sekery

(dňa 14.1.2020 v sekcii články)
Výzvou pre novú vládu je rozpočtovo zodpovednejší prístup k peniazom daňovníkov. Od politikov preto požadujme, aby odbúrali nesystémové opatrenia a presadzovali prebytkové alebo vyrovnané hospodárenie spolu so znižovaním daní, odvodov, rozsahu, vplyvu a regulačných zásahov štátu a realizovaním dôchodkovej a iných výdavkových reforiem s cieľom prenesenia finančnej zodpovednosti z vlád na ľudí.
čítať ďalej...

Memento socializmu a krehká sloboda

(dňa 3.12.2019 v sekcii články)
Každá realizácia socializmu viedla a vedie k represívnosti, neslobode, rozkladu spoločnosti a napokon k jeho zlyhaniu. Toto poznanie by malo byť mementom a zdrojom odmietania ďalších podobných experimentov a všetkých jeho prvkov, vrátane nacionálne či progresívne ladených sociálno-inžinierskych predstáv. Znamená to aktívne odmietať nielen štátno-mafiánsku, ale aj inú koncentráciu moci. Odkaz novembra 1989 znie - slobodu (hoci dnes nedostatočnú a obmedzovanú) si treba viac ceniť, brániť ju a rozvíjať.
čítať ďalej...

Škodlivé menové stimuly

(dňa 4.11.2019 v sekcii články)
Prijímané menové stimuly považujem za škodlivé. Zvyšujú neefektívnosť a plytvanie a idú proti dnešnej a budúcej prosperite a slobode ľudí. Prvým krokom k odpolitizovaniu ECB a eura by bolo ukončiť kvantitatívne uvoľňovanie, druhým zakázať ECB nakupovať štátne dlhopisy a zasahovať do úrokových sadzieb a konečným umožniť slobodné a konkurenčné podmienky v oblasti peňazí.
čítať ďalej...

Odpolitizujte cenu práce!

(dňa 23.9.2019 v sekcii články)
Presadzovanie ďalšieho radikálneho zvýšenia minimálnej mzdy je prejavom ekonomického ignorantstva. Je najvyšší čas ho zastaviť a cenu práce odpolitizovať. Pragmatickým krokom k tomu môže byť zmrazenie minimálnej mzdy, prípadne naviazanie jej zmeny na produktivitu práce. Systémovým riešením však je zrušiť zákonný inštitút minimálnej mzdy, ktorý obmedzuje zmluvnú slobodu ľudí, je prostriedkom politického populizmu a živí korporativistický štát. Odkaz politikom je: neregulujte cenu práce a nechajte ju na dohodu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi.
čítať ďalej...

Aké je u nás daňové bremeno?

(dňa 26.8.2019 v sekcii články)
"Verím, že najlepšou ochranou politickej slobody je reakcia verejnosti proti nadmernému zdaneniu, ktorá má tendenciu vyvolávať reakciu proti nadmernej veľkosti vlády“, povedal Milton Friedman." Bremeno daní u nás presahuje 60 % a je nadmerné. V ostatných rokoch pritom rastie a zvýšiť ho ešte môžu v roku 2019 napríklad daň z neživotného poistenia, rekreačné poukazy a dočasný odvod z obchodných reťazcov a neskôr ďalšie nápady „starých a nových politikov“. Zasadzujme sa preto za znižovanie zdanenia, veľkosti vlády a jej vplyvu na naše životy.
čítať ďalej...

Hongkong, Venezuela a odkaz slobody

(dňa 29.7.2019 v sekcii články)
Inšpirujme sa najúspešnejšími ako Hongkong, Švajčiarsko, či Nový Zéland, kde sú obmedzenia slobody najmenšie a kapitalizmu sú najbližšie. Vyvarujme sa naopak prístupom, ktoré viedli k rozkladu spoločností ako vo Venezuele, na Kube, v KĽDR a predtým vo východnom bloku a tiež tým, ktoré u nás a na Západe šíria čiastkové a skrytejšie podoby socializmu. Odmietajme tak napríklad vyvlastňovanie majetkov, enormné zdanenie bohatých, či regulácie cien a podnikania. Odkazom skúseností aj z Hongkongu a Venezuely je totiž sloboda ako predpoklad prosperity a zároveň ako krehká a vzácna hodnota života ľudí v spoločnosti, ktorú musíme neustále brániť a rozvíjať.
čítať ďalej...

"Sociálna spravodlivosť" proti civilizácii

(dňa 17.6.2019 v sekcii články)
Dnešná civilizácia je slovami Hayeka dôsledkom ľudského konania, tradície a kultúrnej evolúcie s abstraktnými pravidlami, nie ľudského zámeru, či sledovania vrodených inštinktov. Jeho odkazom pre nás tak je pokora „študentov spoločnosti“, rešpekt k limitom budovania spoločenských inštitúcií a obrana západnej civilizácie, aj pred jej eróziou „sociálnou spravodlivosťou“.
čítať ďalej...

Eurovoľby a smerovanie EÚ

(dňa 23.4.2019 v sekcii články)
Riešením nie je „viac Európy“ nekritických eurooptimistov, ani nacionalizmus deštruktívnych euroskeptikov, ale decentralizácia a deregulácia konštruktívne eurokritických klasických liberálov a thatcherovských konzervatívcov. Znamenalo by to presmerovať politickú integráciu k trhovej integrácii a inej dobrovoľnej a pružnej spolupráci v zóne slobodného trhu s výnimkami oblastí spoločného rozhodovania typu bezpečnosti (spolu s ostatnými v Schengene a NATO). Dnes je potrebné aspoň presadzovať akýkoľvek posun k tomu a brániť pokračovaniu nebezpečného smeru integrácie.
čítať ďalej...

Daňové priznanie a Leviatan

(dňa 28.3.2019 v sekcii články)
Systémovým riešením by bolo razantne znižovať daňové bremeno, vládne výdavky a regulácie s cieľom prenesenia finančnej zodpovednosti za život a konanie ľudí z vlád na nich. Zrušenie nedávno zavedených podnikateľských daní, dane z príjmu právnických osôb (aspoň zdaňovania zisku použitého na investície) a dotácií podnikateľom by k tomu prispelo.
čítať ďalej...

Nebezpečné mýty a omyly

(dňa 25.2.2019 v sekcii články)
Politikmi a intelektuálmi šírené ekonomické mýty a omyly sú prejavom sociálneho inžinierstva a ekonomického ignoranstva alebo nepochopenia a ich rastúca popularita je hrozbou pre slobodu a prosperitu. Je preto dôležité čo najrozšírenejšie porozumenie základných ekonomických princípov rešpektujúcich individualitu ľudí, realitu ľudského konania a princípy slobodnej spoločnosti.
čítať ďalej...

Cena za euro

(dňa 15.1.2019 v sekcii články)
Výzvou je odbúravať systémové príčiny problémov eurozóny. Za systémovú alternatívu považujem menovú konkurenciu akýchkoľvek mien alebo iných platobných prostriedkov, dosiahnutú odstránením všetkých prekážok slobodného trhu s peniazmi. Ak by sme vtedy boli v eurozóne, tak až na základe našich demonštrovaných preferencií pri slobode voľby mien by sa reálne ukázala miera našej dôvery k euru.
čítať ďalej...

Oživme étos kapitalizmu

(dňa 4.12.2018 v sekcii články)
Kľúčovou výzvou je oživiť a napĺňať úspešnú tradíciu individualizmu, reálneho podnikania a ďalších civilizačných hodnôt a inštitúcií Západu. Môžeme k tomu prispieť tlakom na politikov k dodržiavaniu rovnosti pred právom a spravodlivosti, nedotknuteľnosti vlastníckych práv, či hnutiami za znižovanie daní, slobodné peniaze, slobodný obchod a odluku rôznych oblastí života od štátu. Podstatné je však viac podnikať, využívať alternatívy na súkromnej báze, držať sa zásad poctivosti, šetrnosti a finančnej zodpovednosti a šíriť étos kapitalizmu: vyzdvihovať podnikanie, zbohatnutie a dosahovanie ziskov bez pomoci štátu, či konkurenciu a rešpekt k vlastníctvu a dohodám.
čítať ďalej...

Potrebujeme hnutie za slobodný obchod

(dňa 22.10.2018 v sekcii články)
Duch protekcionizmu a ekonomického nacionalizmu sa zasa raz rýchlo šíri a vyvoláva obavy o prosperitu, bezpečnosť a slobodu ľudí. Odhaľovať podstatu problému takéhoto prístupu je preto opäť nanajvýš dôležité. Dnes potrebujeme oživiť úspešné hnutie za slobodný obchod z druhej polovice 18. a prvej polovice 19. storočia.
čítať ďalej...

Decentralizácia

(dňa 24.9.2018 v sekcii články)
Pre slobody a prosperitu ľudí sú aj dnes najdôležitejšie decentralizácie ekonomiky a spoločnosti, postavené na konaniach jednotlivcov, dobrovoľne spolupracujúcich s ostatnými. Najviac decentralizované systémy rozhodovania a konania ľudí tak sú v ekonomike trh a mimo ekonomiky rodina, či občianska spoločnosť..
čítať ďalej...

Daňové preťaženie

(dňa 27.8.2018 v sekcii články)
Úvahy o „presune“ ministra financií Petra Kažimíra na post guvernéra NBS zatieňujú problémy súvisiace s daňami, ktoré by po ňom ostali. Tie nie sú v plnom rozsahu viditeľné aj preto, lebo ľudia väčšinou nevedia, o akej časti ich zárobkov za nich rozhoduje štát.
čítať ďalej...

Socializmus v hlavách

(dňa 30.7.2018 v sekcii články)
Príslušnosť k západnej civilizácii nezávisí od geografickej polohy, ale od myslenia a konania ľudí. Na Slovensku sme sa napríklad pred 29. rokmi zbavili socializmu, v hlavách mnohých však ostal - a do ďalších sa dostal.
čítať ďalej...

Ako ďalej, EÚ?

(dňa 24.6.2018 v sekcii články)
Európska integrácia už vyše 60 rokov „salámovou metódou“ napreduje v duchu stále užšej únie - hoci systémové problémy v nej sú čoraz vypuklejšie. Hľadanie odpovedí na otázku „Ako ďalej, EÚ“ je tak nanajvýš aktuálne.
čítať ďalej...

Odkaz Ficovej vláde: znižujte konečne daňové bremeno!

(dňa 16.8.2017 v sekcii články)
Ak skutočne chcete prispieť k tomu, aby ľuďom pribudlo v peňaženkách, resp. mali celkovo viac peňazí k dispozícii a pocítili rast životnej úrovne v živote, tak znižujte dane, odvody a celkové daňové bremeno a zároveň zmenšujte verejné výdavky a deregulujte. Očakávať takýto smer od vlády s dominantným SMERom však nie je reálne ani realistické.
čítať ďalej...

Nespokojnosť s rozpočtom

(dňa 6.12.2016 v sekcii články)
Neustále posúvanie cieľa o vyrovnanom rozpočte na Slovensku len prehlbuje skepsu k schopnosti vlády ho dosiahnuť.
čítať ďalej...

Aké bude smerovanie vlády vo verejných financiách

(dňa 6.5.2016 v sekcii články)
Z programového vyhlásenia vlády vyplýva kontinuita, posilnenie vplyvu štátu a vo verejných financiách hospodárenie na sekeru, zvyšovanie dlhu, nešetrenie a pretrvávanie nadmernej daňovej záťaže. Ekonomicky zdôvodniteľné a pre daňovníkov akceptovateľné je však iba vyrovnané alebo prebytkové hospodárenie vlády s prostriedkami daňovníkov, dosiahnuté bez zvýšenia alebo zavedenia nových daní, či odvodov. Naopak, ekonomicky opodstatnené je dosahovať ho pri znižovaní daňového zaťaženia.
čítať ďalej...

Štát by nemal vlastniť firmy a skúšať podnikať

(dňa 21.12.2015 v sekcii články)
Štát by nemal vlastniť firmy a pokúšať sa o podnikanie. Neexistuje racionálne zdôvodnenie jeho úlohy v podnikaní. Existuje však protichodnosť princípov a motivácií fungovania štátu a firiem. Z nej vyplýva, že štát nemôže reálne podnikať. Keď sa napriek tomu hrá na podnikanie, tak spôsobuje negatíva...
čítať ďalej...

Vládna rozpočtová nezodpovednosť

(dňa 28.11.2013 v sekcii články)
Prehlbovaná dlhová kríza v eurozóne, rýchlo rastúci verejný dlh na Slovensku a ani ústavná dlhová brzda zatiaľ nie sú pre slovenskú vládu dostatočnou výstrahou. Tá totiž opäť, na úkor budúcnosti, predložila neúsporný a nezodpovedný návrh rozpočtu.
čítať ďalej...

Júnové oslobodenie

(dňa 16.7.2013 v sekcii články)
Ak by vláda Smeru skutočne chcela podporiť ekonomický rast a zamestnanosť, tak by šla opačným smerom. Namiesto regulovania trhu práce by ho deregulovala a namiesto zvyšovania daní a odvodov by realizovala výdavkové úspory a znižovala dane a odvody.
čítať ďalej...

Cyprus a eurozóna

(dňa 4.4.2013 v sekcii články)
EÚ a MMF nalomili krehkú a realitou nepodloženú dôveru voči mene a bankovníctvu v eurozóne, ale aj inde. Nimi vyslaný negatívny signál však môže pozitívne prispieť k odkrývaniu systémových príčin dnešných problémov, škodlivosti realizovaných pokusov o ich riešenie a dlhodobo účinnej alternatívy.
čítať ďalej...

S eurozónou na večné časy?

(dňa 14.3.2013 v sekcii články)
Dnešné euro a smerovanie európskej ekonomickej integrácie majú alternatívu. Takou je tá, ktorá je postavená na tradičných hodnotách a návrate ku koreňom bohatstva, prosperity a slobody Západu v minulosti.
čítať ďalej...

Deň daňového oslobodenia sa vzďaľuje

(dňa 22.6.2012 v sekcii články)
Ak parlament príjme ministerstvom financií navrhované kroky v daniach a odvodoch, tak sa deň daňového oslobodenia posunie hlbšie do letných dní a roztočený daňovo-odvodový kolotoč nám poriadne vyprázdni vrecká.
čítať ďalej...

Etatistické ilúzie: menej šetriť, viac zdaňovať

(dňa 8.6.2012 v sekcii články)
Väčšiu časť konsolidácie chce vláda dosiahnuť zvýšením daní, nie šetrením vo verejných výdavkoch. Znižovanie deficitu zvýšením daní nie je šetrenie. Vláda sa rozhodla, že namiesto šetrenia na sebe ešte viac odkrojí ľuďom z ich vlastníctva.
čítať ďalej...

Omyl nutnosti zvyšovať dane

(dňa 30.4.2012 v sekcii články)
Tak, ako existovala aj iná cesta než budovanie socializmu, tak aj dnes existuje možnosť smeru konsolidácie verejných financií bez zvyšovania daní a odvodov. Zdá sa však, že so SMERom sa vyšším daniam nevyhneme.
čítať ďalej...

Centralizáciou proti slobode a prosperite

(dňa 15.3.2012 v sekcii články)
Každý ďalší európsky summit viac odhaľuje nielen bezradnosť lídrov ohľadom riešení dlhovej krízy, ale i reálnejšiu podobu centrálneho regulátora a plánovača v únii.
čítať ďalej...

Ratingová sprcha euru

(dňa 13.2.2012 v sekcii články)
Finančným trhom a ratingovým agentúram nestačia deklarácie Angely Merkelovej a ďalších politikov. Očakávajú (a my s nimi), že ratingová sprcha ich zobudí a budú riešiť podstatu problémov.
čítať ďalej...

Prehliadané škody zdaňovania bánk

(dňa 9.11.2011 v sekcii články)
Keď zasadá vláda, parlament, európske inštitúcie, či iný centrálny regulátor, peňaženky a slobody ľudí sú v ohrození. Ani na Slovensku to nie je inak.
čítať ďalej...

Má to zmysel

(dňa 24.10.2011 v sekcii články)
Vysielať neustály, aktívny, dôsledný a nezávislý hlas obrany slobody, zodpovednosti a zdravého rozumu na Slovensku má zmysel. Čím viac bude členov Klubu priateľov Konzervatívneho inštitútu (KPKI), tým bude postupne silnejšia a rešpektovanejšia komunita zástancov slobodnej a zodpovednej spoločnosti.
čítať ďalej...

Krach eurosna a centrálneho riadenia peňazí

(dňa 31.8.2011 v sekcii články)
Hayekov odkaz je stále aktuálny: "Dnes potrebujeme hnutie za slobodné peniaze analogické k hnutiu za slobodu obchodu z 19. storočia, ktoré by demonštrovalo nielen škodlivé dôsledky inflácie, ale aj upozorňovalo na hlbšie dôsledky v podobe stagnácie, ktoré sú vnútorne späté so súčasným menovým usporiadaním."
čítať ďalej...

Nebezpečný euro(zá)val

(dňa 21.6.2011 v sekcii články)
Euroval 2 znamená pre občanov Slovenska nebezpečenstvo, tak pre ich peňaženky, prosperitu, ako aj slobodu. Jeho dôsledkom môže byť zával vysokých dodatočných nákladov alebo obmedzovania slobody v centralizovanom euroštáte.
čítať ďalej...

Vládne daňovo-odvodové (za)ťaženie

(dňa 30.4.2011 v sekcii články)
Negatívnym dlhodobým dôsledkom môže byť prehĺbenie pseudo-kultúry závislosti a spoliehania sa na štát. Následne to môže deformovať nielen ekonomické rozhodovania, ale aj tradičné hodnoty, politické motívy a slobodnú spoločnosť.
čítať ďalej...

Rozpočet a opatrná liečba dlhového vírusu

(dňa 10.11.2010 v sekcii články)
Jedným z účinných liekov dlhom zavírených verejných financií by bol taký rozpočet, ktorý by priniesol výraznejšie znižovanie deficitu razantnými výdavkovými úsporami a zastavenie rastu verejného dlhu s podmienkami na jeho znižovanie. Neobsahoval by nijaké zvýšenie alebo zavedenie nových daní alebo odvodov.
čítať ďalej...

Ako konsolidovať verejné financie?

(dňa 6.9.2010 v sekcii články)
Žiaduca alternatíva konsolidácie verejných financií znamená namiesto hľadania čiastkových zdrojov zvyšovaním daní a odvodov zamerať sa na príčiny problémov verejných financií: podstatne redukovať verejné výdavky, aktíva štátu a zasahovanie vlády.
čítať ďalej...

Vláda by mala presmerovať verejné financie

(dňa 30.7.2010 v sekcii články)
Od vlády sa očakávajú rýchle konsolidačné kroky a dlhodobé a koncepčné zmeny. Zamerané by mali byť na odbúravanie deficitov, zastavenie rastu verejného dlhu a jeho znižovanie, primárne podstatným redukovaním verejných výdavkov, aktív štátu a zasahovania vlády.
čítať ďalej...

Sprievodca pre zodpovedných politikov

(dňa 7.7.2010 v sekcii články)
Riešením podstaty problémov na Slovensku je prestaviť napríklad pravidlá, ktoré zabezpečia konsolidáciu a hospodárne spravovanie verejných financií, podstatné znižovanie vládnych zásahov a zásadný ústup vlády z ekonomiky a spoločnosti, dereguláciu a liberalizáciu trhov a zvýšenie ochrany vlastníckeho práva,..
čítať ďalej...

Grécke memento euru a životu na dlh

(dňa 8.6.2010 v sekcii články)
Dnešné grécke problémy nech sú pre nás mementom: Slovensko už skočilo do pasce eurozóny a súčasná vláda zaťala veľké rozpočtové sekery a do budúcnosti preniesla výrazné otvorené zadlženie a skryté finančné záťaže.
čítať ďalej...

Zaťaté rozpočtové sekery: míňanie na úkor budúcnosti

(dňa 19.11.2009 v sekcii články)
Zaťaté rozpočtové sekery súčasnej vlády prinášajú závažné otvorené i skryté finančné záťaže do budúcnosti...
čítať ďalej...

Kríza ako zámienka pre kolotoč štátnych zásahov

(dňa 1.4.2009 v sekcii články)
Ak vlády chcú v čase kríz konať, tak by ich mohli využiť ako zámienku na protrhové reformy. Ak naopak majú tendenciu konať s dočasnými efektmi (ako je zvykom), tak by radšej v kríze nemali robiť nič, nespôsobovať škody a nechať ostatných popasovať sa s jej dosahmi.
čítať ďalej...

Eurosen, "uvarené žaby" a Jonatánov údiv

(dňa 2.2.2009 v sekcii články)
Tento rok začal výnimočne: napĺňaním eurosna slovenských politikov, ktorý nám pravdepodobne bude prinášať väčšie obmedzenia slobody a vyššie náklady.
čítať ďalej...

Výdavková expanzia v čase finančnej krízy

(dňa 22.12.2008 v sekcii články)
Opierajúc sa o keynesiánsky „recept“ vládneho stimulovania dopytu vláda naplánovala a parlament schválil na rok 2009 výrazné zvýšenie verejných výdavkov, prehĺbenie ich deformovanej štruktúry a prenášanie finančnej záťaže do budúcnosti.
čítať ďalej...

Finančná kríza: dôsledok viditeľnej ruky štátu

(dňa 31.10.2008 v sekcii články)
Vlády a centrálne banky neriešia podstatu problémov finančnej krízy (príčiny), ale iba jej viditeľnejšie prejavy (následky). Prijímajú opatrenia, ktoré sú "predĺženou rukou" systémových príčin krízy a prehlbujú podstatu problémov.
čítať ďalej...

Výplatná páska a (ne)sociálne odvody

(dňa 5.6.2008 v sekcii články)
Na Slovensku je kľúčovým ekonomickým problémom, najväčšou finančnou bariérou podnikania, brzdou tvorby produktívnych pracovných miest a vyšších čistých miezd nadmerné zaťaženie sociálnymi odvodmi.
čítať ďalej...

Euro:hračka v rukách politikov

(dňa 26.2.2008 v sekcii články)
Sústredenie sa na pragmatické dôsledky nahradenia koruny eurom odvádza pozornosť od podstaty problému európskej menovej, tak ako i celkovej integrácie Európy – a tým je centralizovanie a harmonizovanie na úkor osobnej slobody a konkurencie.
čítať ďalej...

Priskorý skok

(dňa 3.2.2008 v sekcii články)
Cenou za čerpanie niektorých výhod zo skorého vstupu do eurozóny môže byť rýchlejšie vzdanie sa kurzového a neinflačného približovania sa Slovenska k ekonomickej úrovni Západu, skoršie vpadnutie do eurozóny s finančnými pnutiami a zhoršenie podmienok pre osobnú slobodu a konkurenciu.
čítať ďalej...

Akadémia klasickej ekonómie (AKE) pokračuje

(dňa 7.1.2008 v sekcii články)
Som presvedčený, že prvým ročníkom AKE sa položil základ tradície cyklu pravidelných seminárov o ekonómii, na ktorých sa otvorene diskutuje o význame myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu (nielen) pre prax na Slovensku.
čítať ďalej...

Rozpočet prehlbuje deformácie verejných financií

(dňa 3.12.2007 v sekcii články)
Návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2008 neprispieva k riešeniu deformácií verejných financií, ale ich prehlbuje. Nevyhnutné kroky vedúce k razantným úsporám vo verejných financiách, redukovaniu verejných výdavkov a k vyrovnanému hospodáreniu bez zvyšovania daní a sociálnych odvodov pravdepodobne ostanú ako agenda...
čítať ďalej...

Sloboda je vzácna a krehká rastlina

(dňa 17.11.2007 v sekcii články)
Rok po smrti Miltona Friedmana a v predvčer osemnásťročného výročia nášho zbavenia sa pút neslobody vidím jeho odkaz pre nás nasledovne: „Bráňte predpoklady slobody, ako sú vlastnícke právo a konkurencia na slobodnom trhu, a snažte sa čo najviac znižovať veľkosť a zasahovanie vlády do životov ľudí smerom k vytvoreniu minimálnej vlády, garantujúcej ochranu osobnej slobody a jej predpokladov.“
čítať ďalej...

Dedičstvo Adama Smitha

(dňa 2.10.2007 v sekcii články)
Spontánny poriadok v spoločnosti predstavuje podľa Smitha symbiózu individuálneho záujmu vedeného „neviditeľnou rukou“ a etických noriem...
čítať ďalej...

„Hra" s dôchodkami

(dňa 8.9.2007 v sekcii články)
Vláda návrhmi v dôchodkoch vnáša do systému neistotu, nedôveru v súkromné sporenie a zvyšuje odvodovú záťaž niektorých skupín občanov. Zároveň koncepčne nerieši systémové problémy a veľkú finančnú záťaž priebežného systému v Sociálnej poisťovni.
čítať ďalej...

Na obranu slobodného trhu

(dňa 2.6.2007 v sekcii články)
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a Liberální institut vydali knihu trinástich prednášok renomovaných klasicky liberálnych osobností, ktoré odzneli v Bratislave a Prahe. Niekoľko slov o knihe prinášam v článku, uverejnenom v mesačníku Konzervatívne listy5/2007.
čítať ďalej...

Kritériá členstva v eurozóne

(dňa 24.3.2007 v sekcii články)
Eurozóna nemá vytvorené pevné základy pre jej dlhodobé fungovanie bez cyklických výkyvov a finačných otrasov. Aj preto považujem členstvo v nej minimálne z dnešného pohľadu pre občanov SR za nevýhodné a rizikové.
čítať ďalej...

Ako posudzovať (ne)výhodnosť členstva v eurozóne?

(dňa 24.2.2007 v sekcii články)
Vláda, ktorá by nevháňala „svojich“ občanov do neprimeraného rizika by mohla zdôvodnene odložiť vstup SR do eurozóny a podmieniť ho nielen plnením maastrichtských kritérií, ale aj plnením napríklad navrhnutých siedmich kritérií.
čítať ďalej...

Akadémia klasickej ekonómie

(dňa 3.2.2007 v sekcii články)
Systém prirodzenej slobody s fungovaním neviditeľnej ruky trhu, sformulované Adamom Smithom sú základným stavebným kameňom, na ktorom stojí ekonómia a ekonomické zákonitosti v praxi. O tom a ďalších princípoch ekonómoie a ich využiteľnosti v praxi je cyklus seminárov...
čítať ďalej...

Negatívne skúsenosti sa nedoceňujú

(dňa 27.1.2007 v sekcii články)
Vo verejnosti sa stále „živí“ téza, že členstvo Slovenska v eurozóne musí byť výhodné. Môže to vyplývať aj z toho, že sa preceňujú výhody, podceňujú skúsenosti z histórie, skúsenosti z prebiehajúcej európskej integrácie a neberú sa dostatočne vážne reálne riziká a problémy.
čítať ďalej...

Rozpočtové ilúzie

(dňa 21.12.2006 v sekcii články)
Vláda Roberta Fica predložila svoj prvý rozpočet, v ktorom preniesla z minulosti a aj prehĺbila niektoré rozpočtové ilúzie a deformácie vo verejných financiách. Príkladom je prehĺbenie deformácií v štruktúre verejných výdavkov, napríklad výrazným zvýšením priamych platieb poľnohospodárom...
čítať ďalej...

Neetická a nesociálna kritika trhu

(dňa 6.10.2006 v sekcii články)
Kritika trhu, princípov na ktorých stojí trh a politika vlády idú proti tomu, čo je prirodzené pre ľudí, proti osobnej slobode a prinajmenšom z dlhodobejšieho pohľadu aj proti vyššiemu blahobytu ľudí.
čítať ďalej...

Škrtať verejné výdavky!

(dňa 6.8.2006 v sekcii články)
Ako významnejšie znížiť zasahovanie vlády do životov ľudí v spoločnosti? Podporou nám môžu byť napríklad odporúčania z analýzy experta vplyvného konzervatívneho think-tanku Heritage Foundation Briana M. Riedla „Desať rád, ako zoškrtať zbytočné verejné výdavky“. Sú aktuálne aj pre Slovensko.
čítať ďalej...

Dane: Aký SMER?

(dňa 5.8.2006 v sekcii články)
Politici a osobitne tí so „sociálnym cítením“ potrebujú čo najviac zdaňovať, aby mohli „blahosklonne“ rozdeľovať čo najviac peňazí iných.
čítať ďalej...

Sebestačnosť namiesto odkázanosti

(dňa 3.8.2006 v sekcii články)
Základom návrh konceptu sociálnej reformy Konzervatívneho inštitútu je ústup vlády zo sociálnej sféry. Vláda by sa už nemala zaoberať prerozdeľovaním verejných zdrojov v záujme vyrovnávania prirodzene existujúcich rozdielov medzi ľuďmi, či dosahovania iných sociálnoinžinierskych cieľov.
čítať ďalej...

Odvody ako problém

(dňa 2.8.2006 v sekcii články)
Reforma odvodov by sa mala odvíjať od jasnej predstavy o úlohe vlády v sociálnej oblasti, ktorá bude v cieľovom stave. Za takú považujem iba jej zameranie sa na základný (existenčný) štandard pre tých, čo ho objektívne potrebujú. Všetko ostatné môže a v cieľovom stave by malo fungovať na súkromnej báze a dobrovoľných princípoch, vrátane komerčného poistenia.
čítať ďalej...

Výdavky ako priority?

(dňa 1.8.2006 v sekcii články)
Dotácie živia pohodlnosť, závislosť prijímateľov dotácií a očakávania ostatných, že získajú podobné podpory. Od vlád sa očakávajú dotácie ako samozrejmosť a takmer všetky vlády ich aj poskytujú. Výnimkou je napríklad Nový Zéland, ktorého vláda v druhej polovici 80-tych rokov zrealizovala úspešnú ekonomickú reformu a v rámci nej zrušila aj poľnohospodárske dotácie.
čítať ďalej...

Zrušte ministerstvo hospodárstva!

(dňa 13.7.2006 v sekcii články)
Existenciu ministerstva hospodárstva je možné spochybniť predovšetkým na základe princípov klasickej liberálnej ekonómie. Ak sú už vytvorené základné pravidlá pre fungovanie trhu a takmer celé hospodárstvo je v súkromných rukách, ako je tomu na Slovensku, tak ministerstvo hospodárstva nie je potrebné.
čítať ďalej...

EMU proti prosperite a slobode

(dňa 13.7.2006 v sekcii články)
Členstvo v EMU však nie je len o nahradení koruny eurom. Je tiež o väčšej zviazanosti s ekonomikami v eurozóne a o akceptovaní dnešných a v budúcnosti prijatých pravidiel a záväzkov v Únii.
čítať ďalej...

Európska zásada: 48 a dosť

(dňa 12.7.2006 v sekcii články)
Zo smernice o obmedzení pracovného času netreba vypúšťať výnimku. Potrebné je zrušiť celú smernicu.
čítať ďalej...

Ešte nie plnohodnotný člen

(dňa 11.7.2006 v sekcii články)
Napriek prechodným obdobiam by Slovensko mohlo pri formulovaní politiky EÚ a svojich postojov k európskym záležitostiam vystupovať ako plnohodnotný člen únie. Zatiaľ sa tak nespráva.


čítať ďalej...

Problémový pracovný čas?!

(dňa 10.7.2006 v sekcii články)
Kľúčovým ekonomickým a etickým problémom nie je dĺžka pracovného času, ktorú sú zamestnanci ochotní pracovať a zamestnávatelia ich zamestnávať. Sú nimi zásahy vlád a EÚ, ktoré obmedzujú ich rozhodovania. Skutočnému riešeniu ekonomických problémov v EÚ by preto pomohlo napríklad zrušenie absurdnej smernice EK o maximálnom čase odpracovaných hodín v týždni...
čítať ďalej...

Problematický vzor

(dňa 9.7.2006 v sekcii články)
Je prekvapením, že Slovensko a ostatné nové krajiny únie viac alebo menej akceptujú centrálne plány a sociálno-inžinierske koncepty ich napĺňania, ako napríklad z tzv. Lisabonskej stratégie". Naša skúsenosť s reálnym socializmom by mala byť predpokladom jednoznačného odmietnutia návratu jeho foriem, i keď v nenápadnejších a skrytejších podobách.
čítať ďalej...

Návrat k trom grošom

(dňa 8.7.2006 v sekcii články)
Chudobný človek sa delil o svoje ťažko zarobené tri groše so svojim otcom, ktorému tak “splácal dlh” za jeho predchádzajúcu starostlivosť, a so svojim synom, ktorému “požičiaval” v očakávaní, že sa oňho v starobe postará.
čítať ďalej...

Sociálne odvody : aký problém?

(dňa 6.7.2006 v sekcii články)
Problém sociálnych odvodov je celospoločensky taký závažný, že si vyžaduje rýchle a razantné riešenie. Zmeny v odvodoch by mali byť uskutočňované vo vzájomne na seba nadväzujúcich krokoch, spolu s analogickým znižovaním výdavkov a s jasným dlhodobým cieľom. Začať by sa malo vyčistením stola – presunom úhrad odvodov od zamestnávateľa plne na zamestnanca
čítať ďalej...

Rozpočet vo "výdavkových pasciach"

(dňa 5.7.2006 v sekcii články)
Pohľad na „výdavkové pasce“ rozpočtu na rok 2005 prezrádza zdanlivý paradox: na Slovensku sa napriek viacerým ekonomickým reformám prehlbuje podstatná deformácia v spoločnosti - zasahovanie vlády do ekonomiky.
čítať ďalej...

Euro: Preteky v "skokoch do tmy"

(dňa 4.7.2006 v sekcii články)
„Je veľká pravdepodobnosť kolapsu eurozóny kvôli rastúcim rozdielom, ktoré sa v nej hromadia...“ „...eurozóna sa rozpadne do 5 až 15 rokov.“ Prof. Milton Friedman, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu
čítať ďalej...

S eurom vpred - až k centralizácii

(dňa 3.7.2006 v sekcii články)
S eurom v menovej únii si tak na rozdiel od jeho dobrovoľného využívania „kupujeme“ aj podriadenosť politike ECB, väčšiu zviazanosť s inými ekonomikami EMÚ a „vstupenku“ na harmonizáciu ostatných ekonomických podmienok v Únii a na budovanie európskeho štátu.
čítať ďalej...

EÚ zasahuje

(dňa 2.7.2006 v sekcii články)
Prvým májom 2004 je (už aj tak nadmerné) zasahovanie slovenského štátu do života občanov čiastočne nahradené a rozšírené nemenej rozsiahlym zasahovaním Európskej únie.
čítať ďalej...

Rómovia, rabovačky, reformy

(dňa 1.7.2006 v sekcii články)
Čo vyplýva z rabovačiek Rómov pre opatrenia v sociálnej oblasti?
čítať ďalej...

Zvýšte dane!

(dňa 1.7.2006 v sekcii články)
Odkazy čistých platcov do fondov EÚ – Nemecka a Švédska –v čase ich vážnych ekonomických problémov, finančne náročných sociálnych systémov, nadmerného daňového zaťaženia znamenajú: Harmonizujte (teda zvýšte) dane na našu úroveň, alebo znížime naše príspevky do fondov, cez ktoré sa prerozdeľujú prostriedky pre ekonomicky zaostávajúce regióny!
čítať ďalej...

Problémy s dôchodkami stále nekončia

(dňa 28.6.2006 v sekcii články)
Skutočnou dôchodkovou reformou by mala byť práve dôsledná (aj keď postupná) zmena súčasného systému smerom k dominantnému súkromnému financovaniu s dobrovoľným princípom.
čítať ďalej...

Prídavky na deti v protismere

(dňa 27.6.2006 v sekcii články)
Zmeny v prídavkoch na deti idú doslova v protismere k základným cieľom sociálnej politiky, ktoré by mali byť zamerané na občana podľa objektívne preukázateľnej potrebnosti. Plošné poskytovanie prídavkov na deti všetkým rodičom a ich zvýšenie na 500 korún mesačne nemá prorodinný účinok.
čítať ďalej...

Chápanie úloh vlády sa nemení

(dňa 26.6.2006 v sekcii články)
Najväčším sklamaním v navrhovanom rozpočten arok 2004 je pretrvanie značného objemu dotácií podnikateľským subjektom. Pritom práve tieto výdavky predstavujú opodstatnený zdroj úspor a navyše predstavujú zasahovanie vlády do tých sfér, do ktorých by v slobodnej spoločnosti zasahovať nemala.
čítať ďalej...

Čím podmieniť členstvo v eurozóne

(dňa 25.6.2006 v sekcii články)
Reálne zvažovanie o vstupe Slovenska do menovej únie by celkovo malo byť podmienené splnením kritérií pripravenosti našej ekonomiky na členstvo v eurozóne a zároveň „akceptovateľným“ vývojom v Únii.
čítať ďalej...

Deformácie verejných financií pretrvali

(dňa 24.6.2006 v sekcii články)
Nespochybniteľnosť cieľového riešenia deformácií verejných by mohli podporiť garancie v Ústave SR: zakotvenie povinnosti dodržiavať vyrovnané hospodárenie s verejnými financiami (okrem nepredvídaných vplyvov a dočasne aj nákladov na dôchodkovú reformu) a ústavné zábezpeky na obmedzenie ročného rastu verejných výdavkov a na zvyšovanie sadzieb daní.
čítať ďalej...

Čo rieši a čo prinesie daňová reforma?

(dňa 23.6.2006 v sekcii články)
Ministerstvo financií navrhlo v rámci daňovej reformy riešenie problému komplikovanosti systému, nerieši však hlavný problém – prílišné daňové a odvodové zaťaženie ekonomických subjektov.
čítať ďalej...

Ekonomika Slovenska pred vstupom do EÚ

(dňa 20.6.2006 v sekcii články)
(porovnanie súčasného stavu ekonomiky SR s EÚ, osobitne miera pripravenosti ekonomiky SR na členstvo v čase vstupu do EÚ)
čítať ďalej...

Ekonomika Slovenska v transformácii

(dňa 9.6.2006 v sekcii články)
Podmienky fungovania ekonomiky, ako aj celej spoločnosti, na Slovensku majú diametrálne inú (vyššiu) kvalitatívnu úroveň ako v období medzi rokmi 1948 až 1989. Deformácie zo 40 rokov trvajúceho centralistického systému sú však pravdepodobne viac vžité a a kceptované u ľudí, ako sa na začiatku transformácie očakávalo.
čítať ďalej...

Predpoklady analýz verejných financií v SR

(dňa 5.6.2006 v sekcii články)
Vychádzajúc zo schematického vymedzenia správy verejných financií v podmienkach Slovenska sú následne rozpracované metodické aspekty prepočtov porovnateľných časových radov údajov verejných financií v SR, a to v súlade s medzinárodnými štandardmi.
čítať ďalej...
Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.