Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Akadémia klasickej ekonómie

(dňa 1.2.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)

Aké je ekonomické vzdelanie, poznanie ekonomických zákonitostí, či chápanie podstaty trhu na Slovensku? Aké sú schopnosti ľudí ekonomicky myslieť a čo najracionálnejšie sa rozhodovať? „Nízke!“; odpovedám bez emócií, ale so znepokojením, na obe otázky. Známe skutočnosti, ktoré to z rôznych zdrojov dokumentujú v prípade prvej otázky, vynechám. Potvrdením takejto odpovede na druhú otázku je spoliehanie sa mnohých na „pomoc štátu“ (dokonca aj pri podnikaní, či investovaní), zasadzovanie sa za „vyrovnávanie“ rozdielov (napríklad v príjmoch) a rozhodovania o ekonomických otázkach v živote bez zohľadňovania napríklad rizika.

Nespokojnosť s úrovňou vysokoškolského ekonomického vzdelávania a výskumu ekonómie na Slovensku je namieste, nie však očakávanie ich rýchlej zmeny, navyše zvonka. Problémom je tiež chýbajúca vrstva (najmä) ekonómov, ktorí majú abstraktné a syntetické myslenie, dokážu „ísť pod povrch“ problémov a zrozumiteľne vysvetľovať ostatným ekonomické princípy. K tomu chce prispieť KI cyklom seminárov Akadémia klasickej ekonómie (AKE). Jeho cieľom nie je vytvoriť alternatívu vysokým školám, či SAV, ale založiť tradíciu pravidelných (mesačných) stretnutí a diskusií záujemcov o myšlienkach slávnych nositeľov ekonomického myslenia a ich využiteľnosti v súčasnosti na Slovensku.

To, že kurz seminárov nesie v názve „klasiku“, neznamená jeho zameranie na iba predstaviteľov klasickej ekonomickej školy (Smitha, Saya, Ricarda, či napríklad Seniora). Je symbolický v širšom vnímaní „klasického“ ako pohľadu optikou nadčasových a platných myšlienok nositeľov ekonomického myslenia v prepojení na hodnoty klasického liberalizmu a konzervativizmu: napríklad osobná sloboda, vlastníctvo, trh a konkurencia. Neobchádzajú sa preto ani odkazy skorších mysliteľov, napríklad Aristotela, scholastikov, filozofov prirodzených práv a fyziokratov a „nasledovníkov klasikov“ Bastiata, Hayeka, či Friedmana.

Symbolika „klasického“ je tak tiež odvodená od klasikov politickej ekonómie, predovšetkým Adama Smitha. Dôvodom je jeho a ich kľúčový význam pre ekonomické poznanie dnes, napriek spochybniteľnosti niektorých (častí) záverov ich učenia (napríklad ich vymedzenia hodnoty). Prirodzený poriadok (resp. systém prirodzenej slobody) s fungovaním neviditeľnej ruky trhu, sformulované Adamom Smithom, sú však základným stavebným kameňom, na ktorom stojí ekonómia a ekonomické zákonitosti v praxi.

Ambíciou AKE je približovaním princípov ekonómie k praxi prispievať k tomu, aby bolo v budúcnosti možné odpovedať na prvé dve otázky „Aké...?“, ktoré sme si položili v úvode tohto textu, pozitívnejšie.

Autor je ekonóm KI a externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského a Vysokej škole manažmentu v Bratislave

Článok bol publikovaný v mesačníku Konzervatívneho inštitútu Konzervatívne listy 1/2007.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.