Peter Gonda http://www.petergonda.sk/ o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách Metafox/0.9.3pre3 (production stable) Až o 63 percentách zárobku rozhoduje štát http://www.petergonda.sk/article.php?613 Mon, 30 Aug 2021 19:58:49 GMT article-item-613 Dávam do pozornosti môj rozhovor s Lukášom Krivošíkom pre Postoj.sk o veľkom bremene povinných platieb, rozsahu a vplyve štátu, ich dôsledkoch a niektorých možnostiach ich znižovania Takmer o dvoch tretinách zárobkov rozhoduje štát. Na čo všetko sa používajú? http://www.petergonda.sk/article.php?612 Wed, 25 Aug 2021 16:15:25 GMT article-item-612 Dávam do pozornosti môj rozhovor v TA3 o veľkom bremene povinných platieb a rozsahu a intervenčnom vplyve štátu. Smerovanie európskej integrácie považujem za slepú uličku s priepasťou http://www.petergonda.sk/article.php?611 Tue, 10 Aug 2021 14:17:40 GMT article-item-611 Je najvyšší čas zastaviť a presmerovať trend v EÚ, kde čoraz viac dominujú centralizované rozhodnutia, regulácie podnikania a životov ľudí a prerozdeľovacie pasce. Pre slobodu a prosperitu je dôležité zasadzovať sa nielen proti rastúcemu vplyvu domácich politikov a technokratov, ale aj európskych. Znamená to tiež brániť prijatiu ďalších návrhov typu klimatického balíka či európskej minimálnej mzdy a minimálnej sadzby dane z príjmu firiem. Účinnou odpoveďou na centralizáciu EÚ nie je nacionalizmus a iný kolektivizmus v národných štátoch, ale alternatíva, ktorá stojí na princípoch slobodnej spoločnosti. Liberálno-konzervatívne dedičstvo http://www.petergonda.sk/article.php?610 Mon, 05 Jul 2021 15:19:21 GMT article-item-610 Deklarácia nezávislosti bola prijatá v roku 1776, keď vyšlo aj Smithovo Bohatstvo národov. Myšlienky Jeffersonovej deklarácie, Adama Smitha, či Davida Humea a Edmunda Burkea sú dôležité aj dnes. Požili ideové základy úspešnej civilizácie, v ktorej žijeme. Dnes ich však opäť podkopávajú a vytláčajú kolektivistické prístupy.Za účinnú odpoveď na rastúci kolektivizmus považujem zdôrazňovanie dôležitosti osobnej slobody, trhového kapitalizmu a zároveň osobnej zodpovednosti, univerzálnych hodnôt a pravidiel, teda aj spojenectvo klasického liberalizmu a konzervativizmu, opreté o politickú ekonómiu a filozofiu slobody. Odvolávať sa môžeme na novších predstaviteľov ako Frank Meyer, Friedrich Hayek a Michael Novak. Základom však je dedičstvo myšlienok Humea, Burkea, Smitha a Deklarácie nezávislosti z 18. storočia, ktoré otvorili dvere neskoršej slobode a prosperite. Zastavte rast daní a štátu http://www.petergonda.sk/article.php?609 Mon, 24 May 2021 16:18:03 GMT article-item-609 Po vyše roku pandémie a vládnych obmedzení predstavil Igor Matovič návrh daňovej reformy a pomoci rodinám. Ten by zvýšil daňové zaťaženie, mentalitu nárokovateľnosti a obmedzil podnikanie, prosperitu a slobodu ľudí. Ak chce vláda pomôcť ľuďom, tak by sa mala stiahnuť a nechať im viac slobody so zodpovednosťou. Vyžaduje si to zastaviť rast a znižovať daňové bremeno, verejné výdavky a intervencie štátu, teda aj daňovú reformu a výdavkové reformy s cieľom prenesenia finančnej zodpovednosti zo štátu na ľudí. Pre slobodu a prosperitu potrebujeme, aby právomoci politikov a technokratov boli obmedzené. Za dôležité preto považujem nezmäkčiť dlhovú brzdu a prijať striktné výdavkové limity a daňovú brzdu v podobe podmienenia zvýšenia daní či odvodov súhlasom ústavnej väčšiny parlamentu, zastropovania daňovo-odvodovej záťaže a v lepšom prípade aj pravidla jej znižovania. Ukončite politiku zákazov a príkazov http://www.petergonda.sk/article.php?608 Mon, 29 Mar 2021 13:14:15 GMT article-item-608 Po roku boja vlády s ochorením covid-19 sa kumulujú nielen jej manažérske zlyhania ako pri očkovaní, ale aj reštrikčné opatrenia, ktorými odkrajuje čoraz viac z našich slobôd. Chrlí zákazy a príkazy, ktoré spôsobujú nezamýšľané negatívne dôsledky. Je preto najvyšší čas ukončiť takúto neúčinnú a škodlivú politiku zákazov a príkazov. Predpokladá to nepredlžovať dočasný núdzový stav a spolu s dodržiavaním základných hygienických pravidiel a masívnejším očkovaním otvárať ekonomiku a postupne rušiť aj ostatné reštrikcie. Znamená to tiež namiesto centrálnych a plošných prístupov adresnejšie, decentralizované a súkromné riešenia a namiesto politiky zákazov osobnú zodpovednosť. Zásahy štátu a centrálne prerozdeľovanie čoraz viac podkopávajú prosperitu a slobodu http://www.petergonda.sk/article.php?607 Wed, 03 Mar 2021 07:35:43 GMT article-item-607 Postupne sa čoraz viac posilňujú právomoci a zasahovania politikov a technokratov do životov ľudí, čo podľa mňa podkopáva civilizačné základy bezprecedentne úspešných spoločností. Odkláňame sa totiž od princípov a spoločenských inštitúcií trhového kapitalizmu s univerzálnymi pravidlami slobodnej spoločnosti, vďaka ktorým funguje civilizácia a žijeme v historicky najlepších časoch. Som presvedčený, že dlhodobo účinnou podmienkou presmerovania dnešnej trajektórie a najúčinnejším externým tlakom na politikov sú zmeny zdola, teda zmeny v myslení a najmä konaní jednotlivcov.. Nepokazme si to http://www.petergonda.sk/article.php?606 Mon, 01 Mar 2021 17:33:03 GMT article-item-606 V čase, keď sme si pripomenuli výročie „Víťazného februára“, sme svedkami rozširovania zmutovaných foriem socializmu. Tie sa opierajú o silnejúcu nedôveru k princípom a inštitúciám kapitalizmu a sú dlhododo nebezpečné pre našu slobodu a prosperitu.Aj s rešpektom k historickým faktom sa preto držme hodnotových a inštitucionálnych základov dnešných kapitalistických spoločností, ktoré sú zdrojom našej prosperity a slobody. „Nepokazme si to“, že žijeme zatiaľ v najlepších historických časoch, hoci dočasne prerušených koronakrízou. Na obranu civilizácie http://www.petergonda.sk/article.php?605 Mon, 18 Jan 2021 19:23:10 GMT article-item-605 Inštitúcie trhového kapitalizmu a pravidlá slobodnej spoločnosti vďaka ktorým žijeme v bezprecedentne úspešnej civilizácii sú aj dnes nepochopené, spochybňované a podkopávané. Brániť ich môžeme argumentmi, ktoré sa opierajú o myšlienky Friedricha Hayeka. V novej knihe Petra Boettkeho F. A. Hayek – mysliteľ pre každé storočie sú aj odpovede Hayeka na to, aké sú inštitucionálne podmienky fungovania civilizácie a aké podnety spôsobujú rôzne inštitucionálne usporiadania ľuďom v procesoch objavovania a učenia sa. Stop vírusu dlhu a etatizmu http://www.petergonda.sk/article.php?604 Thu, 26 Nov 2020 10:22:54 GMT article-item-604 Vlada otvára dvere dlhovej nákaze a čo je podstatné, väčšiemu rozpínaniu štátu. Zastavte! – volajme v čase výročia Novembra aj inokedy. Odkaz Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana a Jamesa Buchanana, že tvorcovia politiky musia byť obmedzovaní limitmi a pravidlami, je aj u nás opäť aktuálnejší. Na zastavenie bujnejúceho rozsahu a vplyvu štátu a právomocí politikov a technokratov preto potrebujeme nezmäkčenú dlhovú brzdu, výdavkové limity, ale i daňovú brzdu či limity regulácií a inflačnej politiky. Dlhodobo nebezpečnejší ako vírus Covid-19 a dlhu je vírus etatizmu. Najdôležitejšie je preto v duchu odkazu Novembra 89 viac slobody, zodpovednosti, konkurencie a to aby sme ako „uvarené žaby“ neakceptovali za normu posilňovanie koncentrácie moci v rukách „vyvolených“ a naopak, aby sme aktívne bránili vzácnu slobodu.