Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Pozvánka na Akadémiu klasickej ekonómie 2019

(dňa 14.1.2019 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)

KI v spolupráci s partnermi otvárajú desiaty samostatný ročník Akadémie klasickej ekonómie (AKE).

Ako sa možno prihlásiť?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie preniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti.

Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky a formuláru k nej najneskôr 10. februára 2019. Všetky potrebné informácie o kurze, vrátane o možnosti prihlásenia sa na neho, sú dostupné na webe KI tu a na portáli AKE tu.

Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 60. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz.

Účastnícky poplatok na AKE 2019

Vybraní účastníci budú mať po vyzvaní organizátorom povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 100€ na jedného účastníka na celé trvanie kurzu deviatich seminárov AKE 2019. Členovia Klubu podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI) a študenti stredoškolského, interného vysokoškolského a interného doktorandského štúdia majú zľavnený účastnícky poplatok vo výške 75 €.

Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

AKE je ekonomický vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý ako jediný svojho druhu na Slovensku pozostáva zo samostatných ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. KI vytvára týmto programom tradíciu ročných cyklov pravidelných seminárov o ekonómii pre záujemcov o ekonomické poznatky nad rámec štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách, na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku.

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, J.B. Saya, Frédérica Bastiata, Ludwiga Misesa, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana, Jamesa Buchanana a ďalších), s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka.

Akadémia klasickej ekonómie 2019

Po úspešnom zrealizovaní jedenástich ročníkov otvára KI v spolupráci s partnermi v poradí už dvanásty samostatný ročník tohto programu – AKE 2019.

Vzdelávací program AKE je určený a otvorený pre všetkých záujemcov (bez rozdielu veku, či vzdelania), ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov ekonomického myslenia (platí to pre akýchkoľvek nových záujemcov, ako aj pre tých, ktorí absolvovali niektorý z predchádzajúcich ročníkov AKE).

Semináre počas celého ročníka budú určené pre skupinu prijatých záujemcov, ktorí splnia kritériá KI na základe nimi vyplnených formulárov a ktorí zaplatia účastnícky poplatok.

AKE 2019 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných mesačných ekonomických seminárov. Cyklus seminárov bude viesť koordinátor projektu, riaditeľ a ekonóm KI a externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave Peter Gonda. Na niektorých seminároch budú mať koreferáty pozvaní experti na dané témy, napríklad analytik INESS Juraj Karpiš či redaktor internetového denníka Postoj Lukáš Krivošík.

Každý seminár sa uskutoční v učebni VŠM a začne prezentáciou koordinátora projektu (niekedy doplnenou koreferátom prizvaného hosťa a experta na danú tému, prípadne aj účastníka AKE) v kombinácii s hľadaním odpovedí na otázky. Nasledovať bude koordinátorom riadená, ale otvorená, diskusia k prezentovanej téme. Podložená bude vopred poslanými podkladmi. Učebňa VŠM bude uspôsobená seminárom tak, aby jeho účastníci mohli na seba pružne reagovať a využívať flipchart, projektor a iné pomôcky k diskusiám. Viac informácii o AKE je k dispozícii na webovom diskusnom portáli AKE (www.ake.institute.sk) a na osobitnej sekcii webu KI (http://www.konzervativizmus.sk/section.php?ake).

Aké témy budú diskutované?

Témy seminárov sú vybrané tak, že dopĺňajú vzdelávací proces ekonomických predmetov na vysokých školách na Slovensku a sú v súčasnosti nanajvýš aktuálne a v praxi využiteľné. V období trvania programu od februára do decembra 2019 sa predpokladajú nasledovné témy: 1. seminár: oboznámenie účastníkov s harmonogramom kurzu a prezentácia a diskusia na tému „Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť“.
2. seminár: prezentácia a diskusia na tému „Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej spoločnosti“.
3. seminár : prezentácia a diskusia na tému „Menový a bankový systém v historickom kontexte a dnes. Centrálne bankovníctvo a alternatívy v podobe slobodného bankovníctva“.
4. seminár: prezentácia a diskusia na tému „Regulácie trhu, konkurencie a obchodu v ekonomickej teórii a praxi, so zameraním na podmienky na Slovensku“.
5. seminár: prezentácia a diskusia na tému „Európska ekonomická, osobitne menová, integrácia a alternatívy jej vývoja“.
6. seminár: prezentácia a diskusia na tému „Vzťah ekonómie a práva pre fungovanie slobodnej spoločnosti“.
7. seminár: prezentácia a diskusia na tému „Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych zásahov alebo s minimom vládnych zásahov“.
8. seminár: prezentácia a diskusia na tému „Možnosti riešenia sociálnych a zdravotných udalostí ľudí na báze osobnej zodpovednosti“.
9. seminár: záverečná diskusia, vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov absolventom kurzu AKE.

Na poslednom seminári bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom AKE. Časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové témy alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.

Kedy a kde?

Semináre AKE 2019 sa budú konať raz mesačne od februára do decembra 2017 (okrem júla a augusta) v učebni VŠM v Bratislave, a to vopred určenú stredu v danom mesiaci od 17.30 do 20.00 hod. Prvý seminár AKE sa uskutoční dňa 20. februára 2019.

Čo získa absolvent?

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:
• získať certifikát o absolvovaní AKE v roku 2017 v prípade splnenia podmienok: absolvovania aspoň polovice seminárov (teda počtom 5) a odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne
• získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkam predstaviteľov ekonomického liberalizmu
• pravidelne si vypočuť v koncentrovanej podobe prezentácie koordinátora a prizvaných hostí o myšlienkach predstaviteľov liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska
• pravidelne prezentovať svoje postoje a pravidelne diskutovať s ostatnými účastníkmi kurzu AKE, tým aj načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov v rámci AKE.

Viac informácií je na webe KI a na portáli AKE.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.