Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Petícia proti harmonizácii spotrebných daní

(dňa 23.7.2006 v sekcii "ekonomické info")

Ako zástupca som sa stal jedným zo signatárov Petície proti harmonizácii spotrebných daní v EÚ, ktorú koordinuje Lithuanian Free Market Institute. Text petície je uvedený nižšie.

Petícia adresovaná národným vládam členských štátov Európskej únie, Rade Európy, Európskej komisii a členom Európskeho parlamentu

13. február 2006

V Európskej únii (EÚ) sú spotrebné dane čiastočne harmonizované – minimálne požiadavky na spotrebné dane sú stanovené pre alkohol, tabak a energetické produkty a nové členské štáty EÚ sa zaviazali, že dosiahnu túto minimálnu úroveň. Avšak táto úloha sa stáva čoraz viac záťažou pre spotrebiteľov, podnikanie a vládne inštitúcie nových členských štátov.

My, dolupodpísaní, tvrdíme, že zlyhania čiastočnej harmonizácie spotrebných daní dokazujú vnútorné vady daňovej harmonizácie: bráni sa tomu, aby existovali nižšie dane a menšie a účinnejšie vlády; členské štáty majú obmedzené príležitosti prispôsobiť sa svojím jedinečným sociálnym, ekonomickým a geografickým podmienkam a vlády sú „chránené“ pred ich vzájomnou potenciálnou konkurenciou. Preto podporujeme otvorenie diskusie v rámci celej EÚ o reforme politiky v oblasti spotrebných daní a zvážení zrušenia minimálnej úrovne spotrebných daní.

Rastúce ceny palív a pašeráctvo odhalili prirodzené nedostatky spotrebnej dane. Neexistuje zhoda o tom, či spotrebná daň je účinná a potrebná pri riešení negatívnych externalít spotreby. Samotné uplatňovanie spotrebných daní zapríčiňuje významné negatívne externality: spotrebitelia sa rozhodujú pre lacnejšie a málo kvalitné náhradné produkty, správa spotrebných daní je nákladná, rozdiely v cenách spôsobujú pašeráctvo a vysoké spotrebné dane najtvrdšie postihujú najnižšie vrstvy obyvateľov spoločnosti. Naviac, dostupnosť pašovaného alkoholu a tabaku úplne podrýva ciele politiky v oblasti zdravotníctva.

Spotrebné dane predstavujú až 80% ceny, ktorú platia spotrebitelia, čo výrazne deformuje informácie o ponuke a dopyte na trhu ako aj dlhodobé perspektívy a potrebu prispôsobiť sa zmenám na trhu. Zrušenie minimálnej úrovne spotrebných daní a zníženie ich sadzieb sú dlhodobými opatreniami pomáhajúcimi spotrebiteľovi prispôsobiť sa zmenám na trhu.

Harmonizácia spotrebných daní nedosahuje ciele, ktoré si vytýčila: rozdiely v cenách medzi členskými štátmi EÚ zostávajú značné, spory krajín producentov vína a ostatných členských štátov dokazujú úzkoprsosť cieľov stanovených politikou spotrebných daní a rôzne sadzby spotrebných daní v rôznych členských štátoch toleruje samotná EÚ, keďže tieto nedeformujú hospodársku súťaž a vnútorný trh. Revízia minimálnej úrovne spotrebných daní bola zrealizovaná pred posledným rozšírením EÚ; jej hodnoty boli stanovené tak, aby spĺňali životnú úroveň a príjmové štandardy v EÚ-15 a pre krajiny strednej a východnej Európy sa aj tak ukázali ako bremeno.

Veríme, že spoločný trh vytvára vnútorná konkurencia a štyri slobody, nie rovnaké dane.

Vysoké ceny tovarov, ktoré podliehajú spotrebnej dani a ich znižujúca sa dostupnosť podnecujú pašovanie do nových členských štátov EÚ, ktoré spravujú najdlhšiu časť vonkajších hraníc EÚ s jej chudobnejšími susedmi, čo je pre pašerákov významnou motiváciou. Hoci pašovanie slúži spotrebiteovi a tlmí cenový rast, vytvára priestor pre korupciu na colniciach, polícii a iných vládnych inštitúcií. Podľa prieskumov vykonaných Transparency International, pohraničné útvary vo východnej Európe zostávajú mimoriadne náchylné ku korupcii napriek zásadnej finančnej podpore a školeniam z EÚ poskytovaných za účelom zabezpečenia jej vonkajšej hranice.

Vlády EÚ-15, ktoré majú spotrebné dane vysoko nad minimálnou úrovňou, by mali venovať primeranú pozornosť rozsahu a významu problémov, ktorým čelia noví členovia klubu.

Vyzývame národné vlády členských štátov Európskej únie, Radu Európy, Komisiu a Európsky parlament, aby prijali kroky potrebné na začatie diskusie o reforme spotrebných daní a podpore zrušenia minimálnej úrovne spotrebných daní ako prvom potrebnom kroku.

S úctou,

Alberto Mingard - Istituto Bruno Leoni, Taliansko, riaditeľ Barbara Kolm-Lamprechter - F.A. v Hayek Institute, Rakúsko, generálny tajomník Cecile Philippe - Molinari Institute, Francúzsko, generálny tajomník Chresten Anderson, - Copenhagen Institute, Dánsko, riaditeľ Hardy Bouillon - Centre for the New Europe, Nemecko, predseda, vedecká rada Jan Oravec – Nadácia F. A. Hayeka, Slovensko, predseda Jiří Schwarz - Liberální Institut, Česká republika, vedecká rada Julian Morris, - International Policy Network, Spojené kráľovstvo, riaditeľ Krassen Stanchev - Institute for Market Economics, Bulharsko, výkonný riaditeľ Mattias Bengtsson - Centre for the New Europe, Belgicko, predseda Peter Gonda - Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Slovensko, ekonomický analytik Pierre Garello - Institute for Economic Studies, Francúzsko, riaditeľ Sacha Kumaria, - Stockholm Network, Spojené kráľovstvo, programový riaditeľ Ugnius Trumpa - Lithuanian Free Market Institute, Litva, predseda Veselin Vukotic - Institute for Strategies Studies and Prognoses, Čierna Hora, predseda Waldemar Ingdahl – think tank Eudoxa, Švédsko, riaditeľ

Prevzaté z www.konzervativizmus.sk.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.